top of page

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

I. A CÉG ADATAI

 

Stíger Ádám egyéni vállalkozó, adószám: 60487814-1-39, alkalmazásában Stiger Józsefné (8220 Balatonalmádi, József Attila út 17.), mint ingatlanközvetítő, továbbiakban: Adatkezelő

Székhely: 8220 Balatonalmádi, József Attila út 17.

 

II. BEVEZETÉS

 

Stíger Ádám egyéni vállalkozó, adószám: 60487814-1-39, alkalmazásában Stiger Józsefné (8220 Balatonalmádi, József Attila út 17.), mint ingatlanközvetítő, mint adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),

  • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR),

 

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.

 

II. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

 

A személyes adatok Az Adatkezelő általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez a Vállalkozóval kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja.

 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél- átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

 

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

 

 

III. ADATFELDOLGOZÓINK

 

Az érintettek személyes adatai Adatkezelő számítógépén tárolásra kerülnek. A hozzáférés jelszóval védett, az adatokhoz a vállalkozó és alkalmazottai férnek hozzá.

 

Az Adatkezelő a www.ambrus.ingatlan.com honlapon kizárólag a hirdetett ingatlanok nyilvános adatait jelenteti meg, személyes adatkezelést, adatgyűjtést nem végez. Nincs hírcsatorna, feliratkozás, email üzenetküldési lehetőség.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 

 

IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

 

Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

 - Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: Adatkezelő megbízási szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

 

 

1, Adatot szolgáltató: ingatlan tulajdonos (eladó)

a, Kezelt személyes adatok:

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím

- adatkezelés célja: Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése. Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.

- adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

- adatkezelés időtartama: A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig

b, Az ingatlan adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült

- adatkezelés célja: Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése. Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése. Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám

- adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

- adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig. A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

 

 

 

2, Adatot szolgáltató: vevő, ajánlattevő

- kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa, száma, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím

- adatkezelés célja: Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél- átvilágítás elvégzése

- adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

- adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 8 évig

 

 

 

3, Adatot szolgáltató: megtekintő

- kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

- adatkezelés célja: Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése

- adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

- adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

4, Adatot szolgáltató: érdeklődő

- kezelt adatok: név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk

- adatkezelés célja: tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása

- adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)

- adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig

 

V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS,  ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az adatok továbbítására az alábbi esetekben kerülhet sor:

- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

- Amennyiben hitelfolyósító intézet, értékbecslő a munkájához Adatkezelőtől adatokat kér, akkor az ingatlan címe (település, utca neve), az ingatlan jellemzői, eladási ára, értékesítés időpontja (év, hónap) kerülnek továbbításra.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

 

 

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

 

 

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságát Adatkezelő. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

 

 

VIII. AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

- Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en emailen vagy postai úton a XI. pont szerint.

- Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en emailen vagy postai úton a XI. pont szerint.

- Az érintett személyes adatait akkor törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

IX. TÁJÉKOZTATÁS

- Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról e-mailen vagy postai úton a XI. pont szerint.

- Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 

X. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 

 

XI. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNY BEJELENTÉSE

- A korábban az Adatkezelő részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt Adatkezelő az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazoltaz érintetti minőségét.

- Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

- Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának az Adatkezelő címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

XII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

2018. május 20.

bottom of page